تماس با ما


تلفن تماس مرکز  2425205

شماره پیامک مرکز 3000136302

آدرس : زاهدان میدان مشاهیر دانشکده پرستاری ومامایی مرکز قرآن وعترت شهید فیروزی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان