تشییع جنازه شهدای گمنام در پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان